Pravila korištenja

Web stranica ExoSpecial.com je djelo zaštićeno autorskim pravima koje pripada ExoSpecialu. Određene karakteristike Sajta mogu biti predmet dodatnih smernica, uslova ili pravila, koja će biti objavljena na Sajtu u vezi sa takvim funkcijama.

Ovi Uslovi korišćenja opisuju pravno obavezujuće odredbe i uslove koji nadziru vaše korišćenje Sajta. PRISTUPANJEM SAJTU, POŠTUJETE OVE USLOVE i izjavljujete da imate ovlaštenje i kapacitet da uđete u ove Uslove. TREBA DA IMATE NAJMANJE 18 GODINA DA PRISTUPITE SAJTU. AKO SE NE SLAŽETE SA BILO KOJIM OD OVIH USLOVA, NEMOJTE KORISTITI SAJT.

Pristup stranici

Podložno ovim Uslovima. ExoSpecial vam daje neprenosivu, neekskluzivnu, opozivu, ograničenu licencu za pristup stranici isključivo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu i striktno zabranjuje bilo kakav oblik scrapinga podataka.

Određena ograničenja. Prava koja su vam odobrena u ovim Uslovima podliježu sljedećim ograničenjima: (a) nećete prodavati, iznajmljivati, iznajmljivati, prenositi, dodjeljivati, distribuirati, hostirati ili na drugi način komercijalno iskorišćavati Stranicu; (b) nećete mijenjati, praviti izvedene radove, rastavljati, obrnuto kompajlirati ili obrnuti inženjering bilo kojeg dijela Stranice; (c) nećete pristupiti stranici kako biste napravili sličnu ili konkurentnu web stranicu; i (d) osim kako je ovdje izričito navedeno, nijedan dio stranice ne smije se kopirati, reproducirati, distribuirati, ponovno objavljivati, preuzimati, prikazivati, objavljivati ​​ili prenositi u bilo kojem obliku ili na bilo koji način osim ako nije drugačije naznačeno, bilo koje buduće izdanje, ažuriranje ili drugi dodatak funkcionalnosti stranice podliježu ovim Uslovima. Sva napomena o autorskim pravima i drugim vlasničkim napomenama na Stranici moraju se zadržati na svim njihovim kopijama.

Kompanija zadržava pravo da promijeni, suspenduje ili obustavi rad stranice sa ili bez obavještenja. Odobreli ste da Kompanija neće biti odgovorna prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koju promjenu, prekid ili ukidanje stranice ili bilo kojeg dijela.

Bez podrške ili održavanja. Slažete se da Kompanija neće imati nikakvu obavezu da vam pruži bilo kakvu podršku u vezi sa Stranicom.

Isključujući bilo koji Korisnički sadržaj koji možete pružiti, svjesni ste da su sva prava intelektualne svojine, uključujući autorska prava, patente, žigove i poslovne tajne, na Stranici i njenom sadržaju u vlasništvu Kompanije ili dobavljača Kompanije. Imajte na umu da vam ovi Uslovi i pristup Stranici ne daju nikakva prava, vlasništvo ili interes u ili bilo koja prava intelektualne svojine, osim ograničenih prava pristupa izraženih u ovom Ugovoru. Kompanija i njeni dobavljači zadržavaju sva prava koja nisu data ovim Uslovima.

Linkovi i oglasi trećih strana; Ostali korisnici

Linkovi i oglasi trećih strana. Stranica može sadržavati veze ka web stranicama i uslugama trećih strana i/ili prikazivati ​​oglase trećih strana. Takve veze i oglasi trećih strana nisu pod kontrolom Kompanije i Kompanija nije odgovorna za veze i oglase trećih strana. Kompanija pruža pristup ovim vezama i oglasima trećih strana samo kao pogodnost za vas i ne pregledava, ne odobrava, nadgleda, odobrava, garantuje ili daje bilo kakve izjave u vezi sa vezama i oglasima trećih strana. Sve veze i oglase trećih strana koristite na vlastitu odgovornost i trebali biste pri tome primijeniti odgovarajući nivo opreza i diskrecije. Kada kliknete na bilo koju od veza i oglasa trećih strana, primjenjuju se primjenjivi uvjeti i pravila treće strane, uključujući prakse privatnosti i prikupljanja podataka treće strane.

Ostali korisnici. Svaki korisnik Stranice je isključivo odgovoran za bilo koji i sav svoj korisnički sadržaj. Budući da ne kontrolišemo Korisnički sadržaj, potvrđujete i slažete se da nismo odgovorni za bilo koji Korisnički sadržaj, bilo da ste vi ili od drugih. Slažete se da Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat takvih interakcija.

Ovim oslobađate i zauvijek razrješavate Kompaniju i naše službenike, zaposlenike, agente, nasljednike i ustupnike, i ovim se odričete i odričete svakog prošlog, sadašnjeg i budućeg spora, potraživanja, kontroverze, zahtjeva, prava, obaveza, odgovornosti, radnja i uzrok radnje svake vrste i prirode, koja je nastala ili proizilazi direktno ili indirektno iz, ili koja se direktno ili indirektno odnosi na Stranicu. Ako ste stanovnik Kalifornije, ovim se odričete člana 1542 građanskog zakona Kalifornije u vezi s gore navedenim, koji kaže: "opće oslobađanje se ne odnosi na potraživanja za koja vjerovnik ne zna ili sumnja da postoje u njegovu ili njezinu korist kod vrijeme izvršenja oslobađanja, koje je, ako mu je poznato, moralo materijalno uticati na njegovo namirenje sa dužnikom."

Kolačići i Web Beacons. Kao i svaka druga web stranica, ExoSpecial koristi 'kolačiće'. Ovi kolačići se koriste za pohranjivanje informacija uključujući preferencije posjetitelja i stranice na web stranici kojima je posjetitelj pristupio ili posjetio. Informacije se koriste za optimizaciju korisničkog iskustva prilagođavanjem sadržaja naše web stranice na osnovu tipa pretraživača posjetitelja i/ili drugih informacija.

Odricanje

Stranica se pruža na osnovu "kao što je" i "kako je dostupno", a kompanija i naši dobavljači izričito se odriču svih i svih garancija i uslova bilo koje vrste, bilo izričite, implicirane ili zakonske, uključujući sve garancije ili uslove za prodaju , prikladnost za određenu svrhu, titulu, tiho uživanje, tačnost ili nekršenje. Mi i naši dobavljači ne jamčimo da će stranica ispuniti vaše zahtjeve, da će biti dostupna neprekidno, pravovremeno, bezbedno ili bez grešaka, ili da će biti tačna, pouzdana, bez virusa ili drugog štetnog koda, potpuna, legalna , ili sigurno. Ako važeći zakon nalaže bilo kakve garancije u vezi sa sajtom, sve takve garancije su ograničene u trajanju na devedeset (90) dana od datuma prve upotrebe.

Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje impliciranih garancija, tako da se gore navedeno isključenje možda neće odnositi na vas. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja u vezi sa trajanjem implicitne garancije, tako da se gore navedeno ograničenje možda neće odnositi na vas.

Ograničenje odgovornosti

U maksimalnoj mjeri dozvoljenoj zakonom, ni u kom slučaju kompanija ili naši dobavljači neće biti odgovorni vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izgubljenu dobit, izgubljene podatke, troškove nabavke zamjenskih proizvoda ili bilo koje indirektne, posljedične, uzorne, slučajne, posebne ili kaznene štete koje proizilaze iz ovih uslova ili se odnose na njih ili na vašu upotrebu, ili nemogućnost korištenja stranice, čak i ako je kompanija obaviještena o mogućnosti takve štete. Pristup i korištenje stranice je po vašem nahođenju i riziku, a vi ćete biti isključivo odgovorni za bilo kakvu štetu na vašem uređaju ili računarskom sistemu, ili gubitak podataka koji je rezultat toga.

U maksimalnoj mjeri dopuštenoj zakonom, bez obzira na sve što je u suprotnosti sadržano u ovom dokumentu, naša odgovornost prema vama za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz ili u vezi s ovim ugovorom, uvijek će biti ograničena na najviše pedeset američkih dolara (50 američkih dolara). Postojanje više od jednog potraživanja neće povećati ovu granicu. Slažete se da naši dobavljači neće imati nikakvu odgovornost koja proizilazi iz ili se odnosi na ovaj ugovor.

Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenje ili isključenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, tako da se gore navedeno ograničenje ili isključenje možda ne odnosi na vas.

Trajanje i raskid. U skladu sa ovim odeljkom, ovi Uslovi će ostati na punoj snazi ​​i na snazi ​​dok koristite Sajt. Možemo suspendovati ili ukinuti vaša prava na korištenje Stranice u bilo koje vrijeme iz bilo kojeg razloga prema vlastitom nahođenju, uključujući bilo koju upotrebu Stranice koja krši ove Uslove. Nakon prestanka vaših prava prema ovim Uslovima, vaš račun i pravo na pristup i korištenje stranice će odmah prestati. Razumijete da svako ukidanje vašeg naloga može uključivati ​​brisanje vašeg korisničkog sadržaja povezanog s vašim računom iz naših baza podataka uživo. Kompanija neće imati nikakvu odgovornost prema vama za bilo kakav prekid vaših prava prema ovim Uslovima.

Politika autorskih prava

Kompanija poštuje intelektualno vlasništvo drugih i traži da korisnici naše stranice učine isto. U vezi sa našom Stranicom, usvojili smo i implementirali politiku koja poštuje zakon o autorskim pravima koja predviđa uklanjanje bilo kakvog materijala koji krši autorska prava i ukidanje korisnika naše internetske stranice koji više puta krše prava intelektualne svojine, uključujući autorska prava. Ako smatrate da jedan od naših korisnika korištenjem naše stranice nezakonito krši autorska prava na djelo i želite da se materijal koji navodno krši autorska prava ukloni, sljedeće informacije u obliku pisanog obavještenja (u skladu s do 17 USC § 512(c)) mora se dostaviti:

  • Vaš fizički ili elektronski potpis;
  • identifikaciju djela zaštićenog autorskim pravima za koje tvrdite da su prekršena;
  • identifikaciju materijala na našim uslugama za koji tvrdite da krši prava i za koji tražite da ga uklonimo;
  • dovoljno informacija koje nam omogućavaju da lociramo takav materijal;
  • vašu adresu, broj telefona i e-mail adresu;
  • izjavu da u dobroj namjeri vjerujete da upotreba spornog materijala nije ovlaštena; i
  • izjavu da su informacije u obavještenju tačne, i pod prijetnjom kazne za krivokletstvo, da ste ili vlasnik autorskih prava koja su navodno prekršena ili da ste ovlašteni djelovati u ime vlasnika autorskih prava.

Imajte na umu da, u skladu sa 17 USC § 512(f), svako pogrešno predstavljanje materijalne činjenice u pisanom obavještenju automatski podvrgava žaliocu odgovornost za bilo kakvu štetu, troškove i advokatske honorare koje smo pretrpjeli u vezi sa pisanim obavještenjem i navodima o kršenje autorskih prava.

Opšti

Ovi Uslovi su podložni povremenom reviziji, a ako napravimo bilo kakve bitne promjene, možemo vas obavijestiti slanjem e-pošte na posljednju adresu e-pošte koju ste nam dali i/ili vidljivim objavljivanjem obavještenja o promjenama na našoj Site. Vi ste odgovorni da nam date svoju najnoviju e-mail adresu. U slučaju da posljednja adresa e-pošte koju ste nam dali nije važeća, naše slanje e-pošte koja sadrži takvo obavještenje ipak će predstavljati efektivno obavještenje o promjenama opisanim u obavještenju. Sve promjene ovih Uslova stupaju na snagu najranije od trideset (30) kalendarskih dana nakon što vam pošaljemo obavještenje putem e-pošte ili trideset (30) kalendarskih dana nakon našeg objavljivanja obavještenja o promjenama na našoj web stranici. Ove promjene će odmah stupiti na snagu za nove korisnike naše stranice. Nastavak korištenja naše web stranice nakon obavještenja o takvim promjenama će značiti da prihvatate takve promjene i da se slažete da ćete biti vezani odredbama i uslovima takvih promjena.

Rješavanje sporova

Molimo pažljivo pročitajte ovaj Ugovor o arbitraži. To je dio vašeg ugovora sa kompanijom i utiče na vaša prava. Sadrži procedure za OBAVEZNU OBAVEZUJUĆU ARBITRAŽU I ODRICANJE KLASIČNOG TUŽBE.

Primjenjivost arbitražnog sporazuma. Svi zahtevi i sporovi u vezi sa Uslovima ili korišćenjem bilo kog proizvoda ili usluge koju pruža Kompanija, a koji se ne mogu rešiti neformalno ili na sudu za sporove male vrednosti biće rešeni obavezujućom arbitražom na individualnoj osnovi prema uslovima ovog Ugovora o arbitraži. Osim ako nije drugačije dogovoreno, svi arbitražni postupci će se voditi na engleskom jeziku. Ovaj Ugovor o arbitraži odnosi se na vas i Kompaniju, kao i na sve podružnice, filijale, agente, zaposlene, prethodnike u interesu, nasljednike i nosioce prava, kao i na sve ovlaštene ili neovlaštene korisnike ili korisnike usluga ili roba koje se pružaju prema Uslovima.

Zahtjev za obavještenje i neformalno rješavanje sporova. Prije nego što bilo koja strana može zatražiti arbitražu, stranka prvo mora drugoj strani poslati pismeno obavještenje o sporu u kojem se opisuje priroda i osnov tužbe ili spora, kao i tražena pomoć. Obavijest Kompaniji treba poslati na legal@exospecial.com. Nakon što primite Obavještenje, vi i Kompanija možete pokušati neformalno riješiti zahtjev ili spor. Ako vi i Kompanija ne riješite zahtjev ili spor u roku od trideset (30) dana nakon prijema Obavještenja, bilo koja strana može pokrenuti arbitražni postupak. Iznos bilo koje ponude za namirenje koju je dala bilo koja strana ne može se otkriti arbitru sve dok arbitar ne utvrdi iznos nagrade na koju bilo koja strana ima pravo.

Arbitražna pravila. Arbitraža će biti pokrenuta preko Američkog udruženja za arbitražu, uspostavljenog dobavljača alternativnog rješavanja sporova koji nudi arbitražu kako je navedeno u ovom odjeljku. Ako AAA nije dostupan za arbitražu, strane će se dogovoriti da izaberu alternativnog ADR provajdera. Pravila Provajdera ADR-a će regulisati sve aspekte arbitraže osim u meri u kojoj su takva pravila u suprotnosti sa Uslovima. Pravila AAA za potrošačku arbitražu koja regulišu arbitražu dostupna su na mreži na ADR.org ili pozivom AAA na 1-800-778-7879. Arbitražu vodi jedan, neutralni arbitar. Svi zahtjevi ili sporovi u kojima je ukupan iznos tražene nagrade manji od deset hiljada američkih dolara (10,000.00 američkih dolara) mogu se riješiti obavezujućom arbitražom koja nije zasnovana na pojavljivanju, po izboru strane koja traži pomoć. Za tužbe ili sporove u kojima je ukupan iznos tražene presude deset hiljada američkih dolara (10,000.00 američkih dolara) ili više, pravo na saslušanje će biti određeno Pravilima arbitraže. Svako saslušanje će se održati na lokaciji unutar 100 milja od vašeg prebivališta, osim ako ne živite izvan Sjedinjenih Država i osim ako se strane drugačije ne dogovore. Ako živite izvan SAD-a, arbitar će obavještavati strane u razumnoj mjeri o datumu, vremenu i mjestu bilo koje usmene rasprave. Svaka presuda o odluci koju donese arbitar može se unijeti u bilo koji nadležni sud. Ako vam arbitar dodijeli nagradu koja je veća od posljednje ponude za poravnanje koju vam je Kompanija dala prije pokretanja arbitraže, Kompanija će vam isplatiti veći iznos od nagrade ili 2,500.00 USD. Svaka strana će snositi svoje troškove i isplate koje proizilaze iz arbitraže i platit će jednak dio naknada i troškova Provajdera ADR-a.

Dodatna pravila za arbitražu zasnovanu na nepojavljivanju. Ako je arbitraža zasnovana na neprijavljivanju izabrana, arbitraža će se voditi telefonom, putem interneta i/ili isključivo na osnovu pismenih podnesaka; konkretan način bira strana koja pokreće arbitražu. Arbitraža neće uključivati ​​lično pojavljivanje stranaka ili svjedoka osim ako se stranke drugačije ne dogovore.

Vremenska ograničenja. Ako vi ili Kompanija vodite arbitražu, arbitražna radnja mora biti pokrenuta i/ili zatražena u roku zastare iu bilo kom roku koji je nametnut prema pravilima AAA za relevantnu tužbu.

Autoritet arbitra. Ako se arbitraža pokrene, arbitar će odlučiti o pravima i obavezama vas i Kompanije, a spor se neće objedinjavati sa bilo kojim drugim stvarima niti spajati s bilo kojim drugim predmetima ili strankama. Arbitar će imati ovlasti da odobri prijedloge koji su dispozitivni za cijeli ili dio bilo kojeg zahtjeva. Arbitar će imati ovlasti da dodijeli novčanu odštetu i odobri bilo koji nenovčani pravni lijek ili olakšicu na raspolaganju pojedincu prema važećem zakonu, Pravilima AAA i Uslovima. Arbitar će donijeti pismenu odluku i izjavu o odluci u kojoj se opisuju bitni nalazi i zaključci na kojima se odluka zasniva. Arbitar ima ista ovlaštenja da dodijeli odštetu na individualnoj osnovi koju bi imao sudija na sudu. Odluka arbitra je konačna i obavezujuća za Vas i Kompaniju.

Odricanje od suđenja porote. STRANKE SE OVIM ODRIČE SVIH USTAVNIH I ZAKONSKIH PRAVA DA ODLAZE NA SUD I IMAJU SUĐENJE PRED SUDIJEM ILI POROTOM, umjesto toga birajući da će se svi zahtjevi i sporovi rješavati arbitražom prema ovom Ugovoru o arbitraži. Arbitražni postupci su obično ograničeniji, efikasniji i jeftiniji od pravila koja se primjenjuju na sudu i podliježu vrlo ograničenoj reviziji od strane suda. U slučaju da dođe do bilo kakvog spora između vas i Kompanije na bilo kom državnom ili saveznom sudu u tužbi za poništenje ili izvršenje arbitražne odluke ili na neki drugi način, VI I KOMPANIJA SE ODRIČATE SVIH PRAVA NA SUĐENJE POROTOM, umjesto toga birajući da se spor riješi od strane sudije.

Odricanje od klasnih ili konsolidovanih radnji. Svi zahtjevi i sporovi u okviru ovog sporazuma o arbitraži moraju se arbitrirati ili sporiti na pojedinačnoj osnovi, a ne na klasnoj osnovi, a potraživanja više od jednog korisnika ili korisnika ne mogu se arbitrirati ili parirati zajedno ili konsolidirati sa zahtjevima bilo kojeg drugog korisnika ili korisnika.

Povjerljivosti. Svi aspekti arbitražnog postupka bit će strogo povjerljivi. Strane su saglasne da će čuvati povjerljivost osim ako je drugačije propisano zakonom. Ovaj stav neće spriječiti stranu da podnese sudu bilo koju informaciju koja je potrebna za provođenje ovog sporazuma, izvršenje arbitražne odluke ili traženje zabrane ili pravične mjere.

Severability. Ako se za bilo koji dio ili dijelovi ovog sporazuma o arbitraži utvrdi da je prema zakonu nevažeći ili neprovediv od strane nadležnog suda, tada takav određeni dio ili dijelovi neće imati nikakvu snagu i učinak i bit će odvojeni, a ostatak Ugovora će nastaviti u punoj snazi ​​i učinku.

Pravo na odricanje. Bilo koja ili sva prava i ograničenja navedena u ovom Ugovoru o arbitraži mogu se odreći strane protiv koje se tužba podnosi. Takvo odricanje se neće odreći niti uticati na bilo koji drugi dio ovog Ugovora o arbitraži.

Opstanak sporazuma. Ovaj sporazum o arbitraži će preživjeti i prestanak vašeg odnosa s kompanijom.

Sud za male zahtjeve. Bez obzira na gore navedeno, ili vi ili Kompanija možete pokrenuti pojedinačnu tužbu na sudu za sporove male vrijednosti.

Emergency Equitable Relief. U svakom slučaju, bilo koja strana može tražiti hitnu pravednu pomoć pred državnim ili saveznim sudom kako bi održala status quo do arbitraže. Zahtjev za privremene mjere neće se smatrati odricanjem od bilo kojih drugih prava ili obaveza iz ovog Sporazuma o arbitraži.

Zahtevi koji nisu predmet arbitraže. Bez obzira na gorenavedeno, tvrdnje o kleveti, kršenju Zakona o kompjuterskim prijevarama i zloupotrebi, te kršenju ili prisvajanju patenta, autorskih prava, žiga ili poslovnih tajni druge strane neće biti predmet ovog sporazuma o arbitraži. U svim okolnostima u kojima prethodni sporazum o arbitraži dozvoljava strankama da vode parnicu na sudu, strane se ovim slažu da se u te svrhe podvrgnu ličnoj nadležnosti sudova koji se nalaze u državi Louisiana.

Sajt može biti podložan zakonima SAD o kontroli izvoza i može biti podložan propisima o izvozu ili uvozu u drugim zemljama. Saglasni ste da nećete izvoziti, ponovno izvoziti ili prenositi, direktno ili indirektno, bilo koje američke tehničke podatke dobijene od Kompanije, ili bilo koje proizvode koji koriste takve podatke, kršeći zakone ili propise Sjedinjenih Država o izvozu.

Ako ste stanovnik Kalifornije, možete prijaviti pritužbe Jedinici za pomoć pri žalbama Odjela za potrošačke proizvode Kalifornijskog odjela za pitanja potrošača tako što ćete ih pismenim putem kontaktirati na 400 R Street, Sacramento, CA 95814.

Elektronske komunikacije. Komunikacija između vas i Kompanije koristi se elektronskim putem, bez obzira da li koristite stranicu ili nam šaljete e-poštu, ili da li Kompanija objavljuje obavijesti na stranici ili komunicira s vama putem e-pošte. Za ugovorne svrhe, vi (a) pristajete na primanje komunikacija od Kompanije u elektronskom obliku; i (b) slažete se da svi uslovi i odredbe, sporazumi, obavještenja, otkrivanja i druga komunikacija koju vam Kompanija pruža elektronskim putem zadovoljavaju svaku zakonsku obavezu koju bi takva komunikacija zadovoljila da je u pisanoj formi.

Cijeli uslovi. Ovi Uslovi predstavljaju cjelokupan ugovor između vas i nas u vezi s korištenjem stranice. Naš propust da iskoristimo ili primenimo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova neće delovati kao odricanje od takvog prava ili odredbe. Naslovi odjeljaka u ovim Uslovima služe samo radi pogodnosti i nemaju pravno ili ugovorno djelovanje. Riječ "uključujući" znači "uključujući bez ograničenja". Ako se bilo koja odredba ovih Uslova smatra nevažećom ili neprovedivom, ostale odredbe ovih Uslova neće biti narušene, a nevažeća ili neprovediva odredba će se smatrati izmijenjenom tako da je važeća i provediva u maksimalnoj mjeri dozvoljenoj zakonom. Vaš odnos sa kompanijom je odnos nezavisnog ugovarača i nijedna strana nije agent ili partner druge strane. Ovi Uslovi, kao i vaša prava i obaveze ovdje, ne smiju se dodijeliti, podugovarati, delegirati ili na drugi način prenijeti sa vaše strane bez prethodne pismene saglasnosti Kompanije, a svaki pokušaj ustupanja, podugovaranja, delegiranja ili prijenosa kojim se krši gore navedeno biće ništavan i void. Kompanija može slobodno ustupiti ove Uslove. Uslovi i odredbe navedeni u ovim Uslovima biće obavezujući za primaoce.

Trademark Information. Svi zaštitni znakovi, logotipi i uslužni znakovi prikazani na web stranici su naše vlasništvo ili vlasništvo drugih trećih strana. Nije vam dozvoljeno da koristite ove Oznake bez našeg prethodnog pismenog pristanka ili pristanka treće strane koja može posedovati Oznake.

Kontakt informacije

Za sva pitanja u vezi sa ovom politikom, molimo kontaktirajte legal@exospecial.com u bilo koje vrijeme.